Preguntes freqüents relacionades amb el casal d’estiu.

Quin dia comença el casal d’estiu?

El casal d’estiu es realitzarà del 26 de juny fins al 28 de juliol.

Quin és el període per fer la inscripció?

Del 17 d’abril fins al 15 de maig (ambdós inclosos) al següent enllaç https://activitats.lesguardcoop.cat/

Si l’infant no és de l’escola on es farà el casal d’estiu, hi pot participar?

Sí, a cada casal hi ha un nombre concret de places per infants d’altres escoles. 

Si el curs vinent fa P3, l’infant pot fer casal d’estiu?

Per poder inscriure’s al casal d’estiu és obligatori haver cursat P3 durant aquest curs.

Si després del període d’inscripcions vull apuntar al meu infant alguna setmana més, què puc fer?

Hauràs de contactar amb la coordinació del teu casal (correu electrònic i telèfon de contacte al web i al full informatiu).

Quin és el període per poder demanar vetlladora i quina documentació he d’adjuntar per fer-ho?

Del 17 d’abril al 15 de maig.

La sol·licitud la farà l’entitat mitjançant el formulari F7, que s’haurà de presentar degudament complimentat per la família i la mateixa entitat a la persona tècnica de l’IMPD de cada districte on es desenvolupa l’activitat i d’acord amb les dates assenyalades al calendari. Serà imprescindible adjuntar a la sol·licitud el certificat oficial de reconeixement de la discapacitat de l’infant o (en el seu defecte i per a infants d’entre 0 i 6 anys) el dictamen corresponent emès pels ens anteriorment esmentats.

Quin és el període per poder sol·licitar la beca?

Del 17 d’abril fins al 15 de maig (ambdós inclosos).

Quantes setmanes puc demanar la beca?

Es beca un màxim de 10 dies (dues setmanes) per infant i per activitat d’estiu.

Puc demanar la beca si estic empadronada fora de Barcelona?

No, per a poder resultar beneficiari de beca, les persones interessades hauran d’estar empadronades al municipi de Barcelona.

Es contemplen dues excepcions:

    1. Els infants amb Necessitats Educatives Especials (NEE) que estiguin empadronats fora de Barcelona, però que estiguin escolaritzats a Barcelona per requisit del Departament d’Ensenyament, també podran optar a una beca. Caldrà que ho especifiqueu a l’apartat d’observacions de la sol·licitud.
    2. Els infants no empadronats a Barcelona, els progenitors dels quals estiguin divorciats, i el progenitor que sol·licita la beca estigui empadronat a Barcelona, però l’altre no, podran sol·licitar beca sempre que presentin la sentència de divorci on s’acrediti la custòdia compartida de l’infant.
No faig la declaració de la renda, com ho he de fer?

En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible indicar en el formulari de sol·licitud d’ajut econòmic la informació següent:

  • Els ingressos nets percebuts durant el 2022 per cada membre de la família de la unitat de convivència on resideix l’infant.
  • En cas que es percebi, l’import anual rebut com a persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI) de les membres del nucli de convivència on viu l’infant.
La meva sogra viu amb nosaltres. Compta dins el nucli de convivència per demanar beca pel casal?

El nucli de convivència és format per mare/pare/tutora/tutor i fills/filles que convisquin al mateix domicili i estiguin empadronades plegades.

Sóc familia monoparental, què he de presentar?

La persona sol·licitant comptarà per dues per al recompte d’ingressos/despeses familiars. Caldrà explicitar-ho en el formulari d’ajut i l’Ajuntament comprovarà d’ofici el reconeixement de la Generalitat.

Com sabré si m’han concedit o no la beca?

L’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) enviarà un missatge al vostre número de telèfon amb l’adjudicació de la beca i l’import corresponent.

Altres ajuts econòmics: si Serveis Socials, Creu Roja, Càritas, etc. ofereixen algun tipus d’ajuda durant el casal, qui ha de fer aquest contacte?

Les famílies que podeu accedir a algun tipus d’ajut per part de serveis socials, Creu Roja, Càritas, etc, sou vosaltres qui us heu de posar en contacte amb elles per derivar-li el nostre correu electrònic i el nostre número de telèfon. Nosaltres farem un document assegurant que la família ha de pagar la quantitat concreta de la inscripció.

Què passa si ni jo ni les persones indicades com a responsables a la inscripció, venim a buscar l’infant al casal?

Has de presentar una fotografia/fotocòpia del DNI i una fotografia actual de la persona que autoritzes a venir a buscar l’infant. A més, has de comunicar-ho a la coordinació del casal, sigui via correu o per telèfon.

Si finalment decideixo anul·lar la inscripció, què passa amb els diners que he pagat?

Dintre del període d’inscripcions:

  • L’anul·lació del casal per causes injustificades, comporta la pèrdua de plaça i només es reintegrarà el 50% del que s’hagi abonat fins al moment. En el cas que posteriorment es vulgui tornar a realitzar una nova inscripció, cal adreçar-se a la coordinació del centre per entrar a la llista d’espera.
  • Es pot anul·lar la inscripció del casal per causes justificades (malaltia acreditada amb certificat mèdic), i recuperar el 70% de l’import que s’hagi abonat fins al moment.

15 dies abans de l’inici de l’activitat:

  • Per causes injustificades: no es retorna l’import abonat fins al moment i, per tant, es perd la plaça.
  • Per causes justificades (malaltia acreditada amb certificat mèdic), ES POT anul·lar i recuperar el 70% de l’import que s’hagi abonat i no gaudit del casal d’estiu.
Quina documentació s'ha d’adjuntar per fer l’inscripció del casal d’estiu?

La fotografia del DNI o DNI escanejat del tutor o tutora legal, autorització de l’activitat (inclou drets d’imatge, permisos per subministrar medicació i autorització perquè l’infant pugui marxar sol o sola), fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant i fotocòpia del carnet de vacunes. És molt important que tingueu la documentació preparada abans d’iniciar la inscripció. 

Si no està vacunat, què he de fer?

Sigui per contraindicació mèdica o a causa d’altres circumstàncies, caldrà presentar un certificat mèdic sobre el seu estat de salut.

Què he de fer si una persona membre de la família presenta una diversitat funcional?

En el cas que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb diversitat funcional igual o superior al 33%, aquesta comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. Caldrà explicitar-ho en el formulari d’ajut i l’Ajuntament comprovarà d’ofici la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Hi haurà període de reclamacions?

Hi haurà un període de reclamacions dels ajuts econòmics, del 23 de maig al 6 de juny (ambdós inclosos).

Com afegeixo un infant a l'aplicatiu?

Per afegir infants a l’aplicatiu d’inscripcions ho heu de fer a través d’una activitat. Us heu d’anar a inscriure i allà us demanarà que afegiu les dades de l’infant.

Si tens algun dubte no resolt, escriu-nos per millorar el nostre FAQ’s.

9 + 14 =

Aquesta web utilitza galetes. Si segueixes navegant estàs acceptant-la. Pots veure la política de galetes aquí:    Veure
Privacidad